Sklep

Zielarsko-medyczny

31-139 Kraków

ul. Łobzowska 57

pn.-pt.: 1000-1700

sobota: 1000-1300

www.skleparonia.pl

REGULAMIN

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.SKLEPARONIA.PL

 

 

Niniejszy Regulamin określa zasady składania i realizacji Zamówień poprzez stronę internetową działającą pod adresem URL: www.skleparonia.pl

 

 

 

ROZDZIAŁ I - DEFINICJE:

 


Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają:


1. Sprzedający – Pani Ewelina Marzec, prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą pod firmą "DAJE Natura & Zdrowie" Ewelina Marzec pod adresem siedziby: ul. Łobzowska 57, 31-139 Kraków, na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej RP nadzorowanej przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii, organ dokonujący wpisu Sprzedającego do CEiDG: Urząd Miasta i Gminy Skawina (nr wniosku 001727292/2017), NIP: 676-231-87-84, REGON 368717891, e-mail: skleparonia@skleparonia.pl, tel. +48 696 168 163, kontakt telefoniczny możliwy jest codziennie w Dni robocze w godzinach od 10:00 do 18:00, (opłata za połączenie wg taryfy operatora, z usług którego korzysta Użytkownik);


2. Sklep internetowy – sklep internetowy prowadzony przez Sprzedającego w j. polskim pod adresem URL: www.skleparonia.pl;


3. Zamawiający – pełnoletnia osoba fizyczna, która posiada zdolność do czynności prawnych (co obejmuje także osobę fizyczną prowadzącą jednoosobową działalność gospodarczą), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, dokonująca Zamówienia w ramach Sklepu internetowego;


4. Użytkownik – każda osoba korzystająca ze strony Sklepu internetowego;


5. Towar lub Towary – produkty zielarskie, medyczne, ekologiczne oraz inne produkty oferowane przez Sprzedającego do sprzedaży detalicznej w Sklepie internetowym;


6. Strona Towaru – pojedyncza podstrona na stronie Sklepu internetowego, na której przedstawione są szczegółowe informacje na temat Towaru;


7. Cena - cena brutto Towaru umieszczona obok informacji o Towarze, nie uwzględniająca jednak kosztów dostarczenia Towaru do Zamawiającego oraz innych opłat dodatkowych, na których poniesienie wyraził zgodę Zamawiający (np. opłata za formę płatności „za pobraniem”);


8. Zamówienie – oświadczenie woli Zamawiającego złożone za pośrednictwem Sklepu internetowego, wskazujące Towar lub zestaw Towarów określonych do realizacji przez Zamawiającego, zgodnie z niniejszym Regulaminem;


9. Dni robocze - dni tygodnia od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;


10. Umowa sprzedaży - umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego zawarta pomiędzy Sprzedającym, a Zamawiającym z wykorzystaniem Sklepu internetowego, a w przypadku, gdy Zamawiającym jest Konsument - umowa sprzedaży zawierana na odległość w rozumieniu przepisów Ustawy konsumenckiej;


11. Miejsce odbioru – stacjonarny sklep znajdujący się pod adresem: ul. Łobzowska 57, 31-139 Kraków i drugi stacjonarny sklep znajdujący się pod adresem: ul. Żywiecka 13, 30-427 Kraków gdzie możliwy jest osobisty odbiór Zamówienia po uprzednim ustaleniu terminu odbioru ze Sprzedającym,


12. Konto Zamawiającego - narzędzie dostępne w systemie Sklepu internetowego, które po wprowadzeniu adresu e-mail (Login) i Hasła umożliwia m.in. śledzenie na stronie Sklepu internetowego etapów realizacji Zamówienia, przeglądanie historii Zamówień, edycję danych kontaktowych Zamawiającego oraz zmianę Hasła, itp.;


13. Login – adres e-mail wskazany przez Użytkownika podczas rejestracji w Sklepie internetowym, wymagany wraz z Hasłem do założenia Konta Zamawiającego;


14. Hasło - ciąg znaków liter, cyfr lub innych wybranych przez Użytkownika podczas rejestracji Konta Zamawiającego, wykorzystywanych w celu zabezpieczenia dostępu do Konta Zamawiającego;


15. Konsument - osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, zgodnie z definicją zawartą w art. 22(1) Kodeksu cywilnego;


16. Kodeks cywilny - ustawa z dnia 24 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 1025);


17. Ustawa konsumencka – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. z 2017 r., poz. 683 z późn. zm.);


18. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną - ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1219);


19. Kodeks dobrych praktyk - zbiór zasad postępowania, a w szczególności norm etycznych i zawodowych, o których mowa w art. 2 pkt. 5 Ustawy o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym z dnia 23 sierpnia 2007 roku (t. jedn. Dz. U. z 2016 r., poz. 3 z późn. zm.);


20. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu internetowego.

 

 

 

ROZDZIAŁ II - POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 


1. Złożenie Zamówienia na Towary oferowane w Sklepie internetowym i realizacja Zamówień odbywa się na podstawie niniejszego Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8. Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.


2. Liczba oferowanych Towarów objętych promocją lub podlegających wyprzedaży jest ograniczona. Realizacja Zamówień na takie Towary odbywa się w kolejności, w jakiej zostały one złożone przez Zamawiających, aż do wyczerpania zapasów.


3. Informacje podane w Sklepie internetowym (w szczególności dotyczące Cen Towarów) nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, stanowią one jedynie zaproszenie do składania ofert określone w art. 71 Kodeksu cywilnego.


4. Wszystkie podane na stronie Sklepu internetowego Ceny są wyrażone w złotych polskich (PLN) i są cenami brutto (zawierają podatek VAT).


5. Zabronione jest wykorzystywanie Sklepu internetowego lub strony www.dajesport.pl przez Zamawiających lub Użytkowników do przesyłania niezamówionej informacji handlowej, tzw. spamu w rozumieniu Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a także wykorzystywanie strony Sklepu internetowego w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Sprzedającego.
6. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Użytkownik powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub innego urządzenia końcowego z dostępem do Internetu i poczty elektronicznej. Korzystanie ze Sklepu internetowego jest możliwe dla Użytkownika dysponującego następującym wyposażeniem:


a. komputer PC lub inne urządzenie z dostępem do Internetu;
b. dostęp do Internetu;


c. przeglądarka internetowa, np. Firefox, Internet Explorer lub Google Chrome lub inna;


d. aktywne konto e-mail.


7. Bezpośredni kontakt ze Sprzedającym jest możliwy mailowo, telefonicznie, przy użyciu chata lub za pośrednictwem formularza kontaktowego udostępnionego w zakładce KONTAKT w Sklepie internetowym. Dane kontaktowe Sprzedającego podane są w niniejszym Regulaminie oraz w Sklepie internetowym w zakładce KONTAKT.


8. Sprzedający informuje, że nie stosuje żadnego Kodeksu dobrych praktyk.

 

 

 


ROZDZIAŁ III - USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ:

 


1. Usługi świadczone drogą elektroniczną na podstawie niniejszego Regulaminu polegają na umożliwieniu Użytkownikom dokonywania zakupów w Sklepie internetowym, w szczególności z wykorzystaniem Konta Zamawiającego, a także na udostępnieniu usługi newslettera oraz usługi „Napisz opinię o produkcie” oraz usługi polecania Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Towaru. Usługi te są świadczone 24h na dobę przez 7 dni w tygodniu. Usługi te są nieodpłatne dla Użytkowników.


2. Korzystanie z usługi Konta Zamawiającego wymaga dokonania przez Użytkownika rejestracji i podania danych osobowych: imię i nazwisko, adres, telefon, ewentualnie inny adres dostawy, adres email będący jednocześnie Loginem oraz ustalenia Hasła. Na adres e-mail Użytkownika wskazany w formularzu rejestracyjnym zostanie wysłana wiadomość z potwierdzeniem dokonania prawidłowej rejestracji. Z chwilą potwierdzenia rejestracji Konta Zamawiającego dochodzi do zawarcia umowy dotyczącej prowadzenia Konta Zamawiającego pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.


3. Rejestracja Konta Zamawiającego jest bezpłatna i dobrowolna. Login i Hasło mają charakter poufny. Zamawiający korzystający z Loginu i Hasła proszony jest o zachowanie tych informacji w poufności. Hasło nie jest znane Sprzedającemu.


4. Każdy Użytkownik może posiadać tylko jedno Konto Zamawiającego w Sklepie internetowym. Konto Zamawiającego jest niezbywalne, Użytkownikowi nie wolno korzystać z Konta Zamawiającego innych Użytkowników oraz udostępniać innym osobom możliwości korzystania z Konta Zamawiającego, w tym Loginu i Hasła.


5. Korzystanie z usługi newslettera możliwe jest przez każdego Użytkownika, który podczas składania Zamówienia lub rejestracji Konta Zamawiającego wyrazi zgodę na subskrypcję newslettera lub też wprowadzi adres e-mail w udostępnione w tym celu pole w Sklepie internetowym. Z chwilą potwierdzenia zapisania się na listę odbiorców newslettera dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług elektronicznych pomiędzy Użytkownikiem, a Sprzedającym na warunkach określonych w Regulaminie.


6. Usługa „Napisz opinię o produkcie” polega na umożliwieniu Użytkownikowi zamieszczenia na Stronie Towaru indywidualnej i subiektywnej opinii Użytkownika dotyczącej danego Towaru, po akceptacji jej treści przez Sprzedającego. Użytkownik ma także możliwość oceny Towaru w pięciogwiazdkowej skali. Usłuiga ta dostępna jest na Stronie Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.


7. Usługa polecenia Towaru w serwisach społecznościowych wskazanych na Stronie Towaru polega na umożliwieniu Użytkownikowi zarejestrowanemu w danym serwisie publikacji indywidualnych i subiektywnych wypowiedzi Użytkownika dotyczących Towaru. Użytkownik nie otrzymuje żadnego wynagrodzenia od Sprzedającego, ani innych korzyści za skorzystanie z tej usługi.


8. Zamieszczając i/lub udostępniając treści poprzez oferowane przez Sprzedającego nieodpłatne usługi, o których mowa w niniejszym Regulaminie, Użytkownik dokonuje dobrowolnego rozpowszechniania wprowadzanych treści. W razie jakichkolwiek wątpliwości przyjąć należy, że Sprzedający jedynie zapewnia Użytkownikom odpowiednie zasoby informatyczne do udostępniania i rozpowszechniania treści, jednak treści tych nie należy utożsamiać z poglądami Sprzedającego. Każdy z Użytkowników ponosi odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie treści poprzez korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Sprzedającego.


9. Użytkownicy nie mogą zamieszczać, ani udostępniać treści, które mogłyby w jakikolwiek sposób naruszać dobra osobiste osób trzecich, czy Sprzedającego, czy też naruszać jakiekolwiek inne prawa osób trzecich, w tym prawa autorskie, prawa własności przemysłowej, tajemnicę przedsiębiorstwa. Zabronione jest także zamieszczanie przez Użytkowników jakichkolwiek treści o charakterze obraźliwym, naruszających dobre obyczaje, przepisy prawne lub normy społeczne, czy też treści zawierające jakiekolwiek dane osobowe osób trzecich bez ich zgody, a także treści o charakterze reklamowym.


10. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną przez Sprzedającego w zakresie Konta Zamawiającego, newslettera i pozostałych usług opisanych w niniejszym Regulaminie, zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdym czasie nieodpłatnie wypowiedzieć tę umowę. Wypowiedzenie umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez którąkolwiek ze stron w zakresie Konta Zamawiającego, jak również jej rozwiązanie za obustronną zgodą jest równoznaczne z usunięciem Konta Zamawiającego, jednakże pozostaje to bez wpływu na wykonanie już zawartych Umów sprzedaży, chyba że strony postanowią inaczej.


11. Sprzedający może wypowiedzieć umowę o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 14-dniowym terminem wypowiedzenia, jeśli:


a. cel rejestracji lub sposób korzystania z usług jest sprzeczny z zasadami i celem funkcjonowania Sklepu internetowego,
b. działalność Użytkownika jest sprzeczna z obowiązującymi normami obyczajowymi, nawołuje do przemocy bądź popełnienia przestępstwa, a także jeśli narusza prawa osób trzecich,


c. Sprzedający otrzymał urzędowe zawiadomienie o bezprawnym charakterze podanych danych Zamawiającego lub związanej z nimi działalności,


d. Sprzedający uzyskał wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze podanych danych lub związanej z nimi działalności i uprzednio zawiadomił Zamawiającego o zamiarze uniemożliwienia dostępu do Konta Zamawiającego,


e. Zamawiający lub Użytkownik dopuszcza się przesyłania niezamówionych informacji handlowych,
f. Zamawiający lub Użytkownik, w rażący lub uporczywy sposób, narusza postanowienia Regulaminu,
g. podane przez Zamawiającego dane adresowe budzą obiektywnie uzasadnione wątpliwości co do ich poprawności lub zgodności z prawdą, a wątpliwości tych nie udało się usunąć w drodze kontaktu telefonicznego lub za pośrednictwem wiadomości e-mail.


12. Użytkownik może w każdej chwili nieodpłatnie zrezygnować z usługi newslettera po zalogowaniu się na Konto Zamawiającego lub też kontaktując się w tej sprawie ze Sprzedającym. Z pozostałych usług Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zrezygnować.


13. Sprzedający dokłada wszelkich starań, aby zapewnić prawidłowe i nieprzerwane działanie Sklepu internetowego. W przypadku, gdy usługi lub inne usługi oferowane przez Sprzedającego wskazane w niniejszym Regulaminie np. są z nim niezgodne, nie działają prawidłowo, Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji. Użytkownicy proszeni są o składanie reklamacji w formie elektronicznej na adres e-mail: sklep@dajesport.pl lub w formie pisemnej na adres Sprzedającego. Użytkownicy proszeni są, w celu usprawnienia procesu rozpatrywania reklamacji, o wskazywanie w reklamacji swoich danych osobowych i/lub Loginu, którym posługują się w dostępie do Konta Zamawiającego na stronie Sklepu internetowego oraz do opisania zgłaszanych zastrzeżeń.


14. Reklamacje związane z usługami świadczonymi drogą elektroniczną przez Sprzedającego rozpatrywane są w terminie do 30 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Użytkownik zostanie poinformowany przez Sprzedającego.

 

 

 

ROZDZIAŁ IV - ZAMÓWIENIE I ZAWARCIE UMOWY SPRZEDAŻY:

 


1. Dokonując Zamówienia, Użytkownik może, ale nie musi zarejestrować się w Sklepie internetowym i utworzyć Konto Zamawiającego. W przypadku utworzenia Konta Zamawiającego, Zamawiający przy kolejnych Zamówieniach nie musi podawać swoich danych osobowych.


2. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym jest możliwe 24h na dobę, 7 dni w tygodniu, jednak Sprzedający realizuje Zamówienia jedynie w Dni robocze.


3. W celu złożenia Zamówienia w Sklepie internetowym Zamawiający proszony jest o dokonanie następujących czynności:


a. dokonanie wyboru Towaru, który ma być zakupiony, ilości Towaru, ewentualnie wybór innych charakterystycznych dla danego Towaru parametrów (np. rozmiar, kolor, ), o ile takie są dostępne do wyboru na Stronie Towaru, a następnie kliknięcie przycisku „Do koszyka”,


b. po wyborze Towarów, kliknięcie w przycisk „Realizuj zamówienie” w lewej górnej części strony internetowej".


c. następnie należy: albo zalogować się podając swój Login i Hasło, albo jednorazowo podać swoje dane osobowe i dane do realizacji zamówienia (zakupy bez rejestracji), Użytkownik może również utworzyć Konto Zamawiającego;


d. następnie należy wybrać sposób dostawy, metodę płatności;


e. w celu zakończenia składania Zamówienia należy kliknąć w przycisk „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.


4. Po złożeniu przez Zamawiającego Zamówienia, otrzymuje on odpowiedź na e-mail z potwierdzeniem złożenia Zamówienia z numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w chwili przesłania do Zamawiającego Zamówienia z nadanym numerem Zamówienia. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim.


5. Zamawiający jest związany Regulaminem od chwili dokonania Zamówienia. Sprzedający nie określa minimalnej wartości Zamówienia.


6. Treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego przez okres posiadania Konta Zamawiającego w Sklepie internetowym, jednakże nie dłużej niż przez okres 5 lat od zawarcia danej Umowy sprzedaży, a treść tych umów jest udostępniana wyłącznie stronom Umowy sprzedaży. Każdy Zamawiający, po zalogowaniu do Konta Zamawiającego, ma dostęp do wszystkich swoich Umów sprzedaży zawartych poprzez stronę Sklepu internetowego przez okres ich przechowywania w systemie informatycznym określonym w zdaniu pierwszym. W razie braku Konta Zamawiającego treści Umów sprzedaży zawieranych przy wykorzystaniu Sklepu internetowego są przechowywane przez system informatyczny Sklepu internetowego do upływu okresu odstąpienia od Umowy sprzedaży przez Konsumenta, jednak nie dłużej niż przez okres 3 miesięcy od zawarcia Umowy sprzedaży.

 

 

 

ROZDZIAŁ V- FORMY PŁATNOŚCI, KOSZTY DOSTAWY:

 


1. Dostępnymi w Sklepie internetowym formami płatności są:


a. przedpłata na konto Sprzedającego tradycyjnym przelewem bankowym. Należności za zamówione Towary wraz z kosztami dostawy należy uiszczać na numer konta: 68 1090 2590 0000 0001 4389 2453, Zamawiający proszony jest o wpisanie w tytule przelewu numeru Zamówienia ze Sklepu internetowego otrzymanego w e-mailu potwierdzającym Zamówienia oraz podanie swojego imienia i nazwiska. Dokonanie wpłaty w niepoprawnej kwocie może znacznie wydłużyć termin realizacji Zamówienia;


b. płatność z góry za pomocą systemu płatności elektronicznych poprzez system Przelewy24, lub systemu płatności mobilnych BLIK, także przy użyciu karty kredytowej,


c. płatność „za pobraniem” – gotówka przy odbiorze Zamówienia z Miejsca odbioru.


2. Płatności elektroniczne realizowane są w ten sposób, że Zamawiający dokonujący płatności za Zamówienie zostaje przekierowany do serwisu transakcyjnego, gdzie wybiera bank za pomocą którego chce dokonać płatności. Po zalogowaniu się, Zamawiający otrzymuje gotowy do zaakceptowania formularz przelewu z odpowiednią kwotą, tytułem przelewu i danymi Sprzedającego. Po zaakceptowaniu przelewu, Zamawiający zostaje z powrotem przekierowany do Sklepu internetowego. Płatności za pomocą systemu płatności internetowych Przelewy24 obsługuje spółka PayPro S.A. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-357 Poznań, krajowa instytucja płatnicza, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, o kapitale zakładowym wynoszącym 4 500 000 złotych, w całości opłaconym, wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP24/2014, zaś płatności za pomocą systemu płatności mobilnych BLIK obsługuje spółka Polski Standard Płatności Sp z o.o. z siedzibą pod adresem: ul. Cypryjska 72,02-761 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000493783, NIP: 5213664494. Dane osobowe Zamawiającego przekazywane są za pomocą systemu płatności internetowych spółce PayPro S.A. lub spółce Polski Standard Płatności Sp.z o.o. oraz bankowi wybranemu przez Zamawiającego do dokonania płatności.


3. W razie wyboru płatności z góry tradycyjnym przelewem, Sprzedający oczekuje na opłacenie Zamówienia przez 5 Dni roboczych od zawarcia Umowy sprzedaży, zaś w przypadku odbioru z Miejsca odbioru – przez 5 Dni roboczych od upływu ustalonego terminu odbioru. W wypadku niewywiązania się przez Zamawiającego z obowiązku zapłaty za Zamówienie lub odbioru Zamówienia z Miejsca odbioru w terminie, o którym mowa zdaniu poprzednim, Sprzedający wyznacza Zamawiającemu dodatkowy termin na dokonanie płatności lub odbiór z Miejsca odbioru i informuje o nim Zamawiającego na adres e-mail. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności lub odbiór z Miejsca odbioru zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedający odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności lub odbiór z Miejsca odbioru, Sprzedający prześle Zamawiającemu drogą mailową oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu cywilnego.


4. Czas rozpoczęcia realizacji Zamówienia pokrywa się z momentem wpływu wpłaty na rachunek bankowy Sprzedającego podany w potwierdzeniu Zamówienia (w razie płatności tradycyjnym przelewem) lub z momentem uzyskania przez Sprzedającego informacji o zapłacie z systemu płatności elektronicznych lub też z momentem zawarcia Umowy sprzedaży (w razie płatności przy odbiorze Towaru – „za pobraniem”).


5. Sprzedający realizuje dostawy do miejsca wskazanego przez Zamawiającego za pośrednictwem firmy kurierskiej InPost.


6. Koszty dostawy Towarów na terenie Rzeczypospolitej Polskiej (wskazane są w Sklepie internetowym podczas wybierania metody dostawy), to 9,90 PLN kurier do 30kg i standardowych gabarytów oraz 19,99 PLN w przypadku "za pobraniem" do 30kg i standarowych gabarytów oraz 13,90 PLN. do maksymalnych wymiarów wys.41/szer.38/długość 64 i wagi 30kg
Odbiór Zamówienia z Miejsca odbioru jest bezpłatny, jednak możliwy jedynie, gdy zamawiane Towary dostępne są w magazynie Sprzedającego.

 

7. Całkowity koszt dostawy Towarów (tj. Cena Towarów wraz z kosztami wybranej metody dostawy Zamówienia zależnie od formy płatności) widoczne są dla Zamawiającego podczas składania Zamówienia, w mailu potwierdzającym dokonanie Zamówienia oraz w zakładce „Moje Konto/zamówienia” po zalogowaniu się do Konta Zamawiającego. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta.

 

 

 

ROZDZIAŁ VI - REALIZACJA ZAMÓWIENIA:

 


1. Dla danego Zamówienia wiążąca jest Cena z momentu złożenia Zamówienia.


2. Dostępne w magazynie Sprzedającego Towary wysyłane są z reguły w terminie 1-2 Dni roboczych, liczonych po zaksięgowaniu należnej zapłaty za Zamówienie na koncie Sprzedającego lub po otrzymaniu przez Sprzedającego informacji z systemu płatności elektronicznych o dokonaniu płatności lub też po zawarciu Umowy sprzedaży (w razie płatności przy odbiorze Towaru – „za pobraniem”). Towary wydawane są Konsumentowi najpóźniej w terminie 30 dni, chyba że strony uzgodnią w Umowie sprzedaży inny termin.


3. Jeśli w Zamówieniu znajdą się jednak Towary niedostępne do wysyłki, Sprzedający niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego mailowo lub telefoniczne. Zamawiający będący Konsumentem, ma wówczas prawo do rezygnacji z całości Zamówienia, bądź rezygnacji z Towaru, którego brakuje, bądź do wyrażenia zgody na wydłużenie czasu realizacji Zamówienia, bądź do realizacji Zamówienia w częściach, lub też wyrażenia zgody na zamianę brakującego Towaru na podobny o zbliżonych właściwościach i Cenie.


4. Sprzedający realizuje dostawy zamówionych Towarów na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. W razie adresu dostawy poza granicami Polski, Zamawiający proszony jest o niezwłoczny kontakt ze Sprzedającym w celu ustalenia indywidualnych warunków Umowy sprzedaży, w szczególności kosztów dostawy Zamówienia.


5. Zamawiający zobowiązuje się do odbioru zamówionych Towarów i/lub zapłaty oznaczonej przez Sprzedającego Ceny za Zamówienie.


6. W przypadku, gdy Zamawiający nie jest Konsumentem, Sprzedający zastrzega sobie prawo własności Towaru do momentu zapłaty Ceny, zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.


7. Przy dostawie Towarów przez firmę kurierską, Zamawiający proszony jest o sprawdzenie, w obecności kuriera, czy zarówno przesyłka, jak i Towary w niej zawarte, nie posiadają uszkodzenia wynikłego z transportu, czy są nienaruszone, zgodne z Zamówieniem. Sprawdzenie przesyłki to bezpłatna usługa, gwarantująca najwyższą jakość usług. W razie stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, niekompletności lub niezgodności przesyłki z Zamówieniem, Zamawiający proszony jest o spisanie protokołu szkody w obecności kuriera oraz niezwłoczne zgłoszenie tego faktu do Sprzedającego.

 

8. Na każdy sprzedany Towar wystawiany jest paragon fiskalny lub na życzenie Zamawiającego faktura (Sprzedający informuje, że jest podatnikiem podatku VAT). Dokument sprzedaży stanowi pisemne potwierdzenie treści złożonego Zamówienia i zawartej Umowy sprzedaży.


9. Sprzedający zobowiązuje się do dostarczenia Towarów bez wad, z wyłączeniem ewentualnych wad wskazanych w ofercie sprzedaży na poszczególnych Stronach Towarów w Sklepie Internetowym.

10. W przypadkach niektórych Towarów ich wysyłka może być realizowana do Zamawiającego bezpośrednio z magazynu dostawcy, hurtownika, czy dystrybutora Towarów, wówczas dane Zamawiającego do wysyłki Zamówienia zostaną przekazane przez Sprzedającego takiemu podmiotowi w celu wysyłki Towaru na adres wskazany w Zamówieniu. W takim przypadku dowód zakupu wysyłany jest do Zamawiającego drogą mailowa na wskazany przez niego podczas składania Zamówienia adres email.

 

 

ROZDZIAŁ VII - PRAWO KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY:

 


1. Zgodnie z art. 27. Ustawy konsumenckiej, Sprzedający informuje o prawie Konsumenta do odstąpienia od Umowy sprzedaży w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny. Termin do odstąpienia od Umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie rzeczy.


2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży należy poinformować Sprzedającego (DAJE Natura & Zdrowie Ewelina Marzec, ul. Łobzowska 57, 31-139 Kraków, adres email: sklep@dajearonia.pl) o decyzji o odstąpieniu od Umowy sprzedaży w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład w postaci pisma wysłanego listownie lub pocztą elektroniczną). Jeżeli Konsument skorzysta z formy wysyłki oświadczenia o odstąpieniu od Umowy sprzedaży pocztą elektroniczną, Sprzedający prześle Konsumentowi niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy na trwałym nośniku (na przykład pocztą elektroniczną).


3. Konsument może także skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, który stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.


4. Aby zachować termin do odstąpienia od Umowy sprzedaży wystarczy, aby wysłanie informacji dotyczącej wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży.


5. Skutki odstąpienia od umowy: w przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Sprzedający zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia Towarów (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży. Zwrotu płatności Sprzedający dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie Konsument zgodził się na inne rozwiązanie; w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem należności. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Towarów lub do czasu dostarczenia mu dowodu ich odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.


6. Zwracane Towary Konsument proszony jest odesłać lub przekazać na następujący adres Sprzedającego: DAJE Natura & Zdrowie Ewelina Marzec, ul. Łobzowska 57, 31-139 Kraków, niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedającego o odstąpieniu od Umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle Towar przed upływem terminu 14 dni. Konsument będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu Towarów. Konsument proszony jest o należyte zabezpieczenie na czas wysyłki zwracanego Towaru.

 


7. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z korzystania z nich w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towarów.


8. Zgodnie z postanowienia art. 38. Ustawy konsumenckiej, Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy sprzedaży w odniesieniu do umów:


a. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedający wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedającego utraci prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży;


b. w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi Sprzedający nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży;


c. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb (np. Towary na których Sprzedający wykonał spersonalizowany nadruk wg wskazania Zamawiającego);

 


d. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;


e. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


f. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;


g. w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu Umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi Sprzedający nie ma kontroli;


h. w której Konsument wyraźnie żądał, aby Sprzedający do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli Sprzedający świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania Konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;


i. w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;


j. o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;


k. zawartej w drodze aukcji publicznej;


l. o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w Umowie sprzedaży oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;


m. o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od Umowy sprzedaży.

 

 

ROZDZIAŁ VIII - REKLAMACJE:

 


1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność za wady Towaru, zgodnie z zasadami odpowiedzialności wskazanymi w przepisach Kodeksu cywilnego, w szczególności art. 556 oraz 556(1) – 556(6) Kodeksu cywilnego. Jeżeli nabywcą Towaru nie jest Konsument, odpowiedzialność Sprzedającego z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na zasadzie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego.


2. W przypadku stwierdzenia wad Towaru, Zamawiający może złożyć reklamację do Sprzedającego, przesyłając ją drogą e-mailową na adres poczty elektronicznej: sklep@dajearonia.pl lub listownie na adres: DAJE Natura & Zdrowie Ewelina Marzec, ul. Łobzowska 57, 31-139 Kraków. W razie gwarancji producenta na dany Towar, Zamawiający może przesłać reklamację z tytułu odpowiedzialności gwarancyjnej bezpośrednio na adres producenta Towaru wskazany na załączonej do towaru instrukcji obsługi/oświadczenia gwarancyjnego.


3. Zamawiający, wysyłający reklamowany Towar do Sprzedającego proszony jest, w celu usprawnienia przebiegu rozpatrywania reklamacji, o podanie następujących danych: imię i nazwisko, dokładny adres zamieszkania, nr Zamówienia, adres e-mail oraz o dokładnie opisanie wady Towaru i żądania reklamującego. Składając reklamację Zamawiający proszony jest także o załączenie kopii dowodu zakupu (np. kopii paragonu fiskalnego/faktury).


4. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od złożenia stosownej reklamacji, zgodnie z obowiązującymi przepisami. O sposobie jej rozpatrzenia Zamawiający zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


5. Sprzedający informuje, że wyraża zgodę na rozstrzyganie sporów konsumenckich w trybie ustawy z dnia 23 września 2016 roku o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. 2016, poz. 1823).W razie nie uznania reklamacji przez Sprzedającego, Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń i zwrócić się o interwencję do Wojewódzkiego Inspektoratu Inspekcji Handlowej w Krakowie, ul. Ujastek 1, 31-752 Kraków, www.krakow.wiih.gov.pl Szczegółowe procedury skorzystania z pomocy Inspekcji Handlowej dostępne są na stronie internetowej urzędu oraz na stronie www.uokik.gov.pl w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich” i „Ważne adresy”. Pozasądowe dochodzenie roszczeń po zakończeniu postępowania reklamacyjnego jest bezpłatne. W przypadku Zamawiającego będącego Konsumentem, który chce skorzystać z pozasądowego sposobu dochodzenia roszczeń, istnieje dodatkowo możliwość złożenia skargi za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

 

ROZDZIAŁ IX - DANE OSOBOWE:

 


1. Użytkownik dokonując Zamówienia w Sklepie internetowym i/lub rejestrując Konto Zamawiającego i/lub zapisując się na subskrypcję newslettera i/lub kontaktując się ze Sprzedającym, i/lub zamieszczając opinię o Towarze na Stronie Towaru - przekazuje Sprzedającemu swoje dane osobowe (imię i nazwisko, adres, adres email, nr telefonu). W przypadku dokonania Zamówienia bez rejestracji Konta Zamawiającego, zamieszczeniu opinii o Towarze oraz kontaktu ze Sprzedającym - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Sprzedającego polegający na wykonaniu umowy (Umowy sprzedaży , umowy o świadczenie usługi elektronicznej) i/lub podejmowaniu czynności zmierzających do zawarcia Umowy sprzedaży, kontaktu z Użytkownikiem na podstawie zainicjowanych przez Użytkownika czynności oraz budowaniu pozytywnych relacji z Użytkownikami Sklepu internetowego. W przypadku rejestracji Konta Zamawiającego i/lub zapisania się do newslettera Sprzedającego - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda Użytkownika.


2. Dane osobowe Użytkownika wykorzystywane są przez Sprzedającego jedynie w celu, w którym zostały przekazane przez Użytkownika: dla potrzeb kontaktu z Użytkownikiem (przez okres kontaktowania się z Użytkownikiem), i/lub zamieszczenia opinii o Towarze, do czasu żądania jej usunięcia przez Użytkownika lub zaprzestania świadczenia usług zamieszczania opinii na Stornie Towaru przez administratora danych osobowych) i/lub wykonania Umowy sprzedaży (do czasu wykonania Umowy sprzedaży lub usunięcia Konta Zamawiającego, jednak nie wcześniej niż do czasu upływu odpowiedzialności Sprzedającego z tytułu rękojmi) i/lub wysyłki drogą mailową informacji o charakterze reklamowym, handlowym, marketingowym (newsletter) przez Sprzedającego (do czasu cofnięcia zgody i rezygnacji z newslettera) i/lub rejestracji Konta Zamawiającego (do czasu cofnięcia zgody i usunięcia Konta Zamawiającego).


3. Administratorem danych osobowych jest Sprzedający. Podanie danych osobowych w każdej z sytuacji wskazanych w pkt. 1. jest dobrowolne, lecz niezbędne dla potrzeb realizacji celu, dla którego Użytkownik przekazał swoje dane osobowe. Dane osobowe udostępnione Sprzedającemu nie będą przekazywane podmiotom trzecim, innym niż wskazane w Regulaminie, w innym celu niż wskazane w Regulaminie (np. bankom, firmie kurierskiej, operatorom systemów płatności elektronicznych), bez uzyskania uprzedniej odrębnej zgody Użytkownika.


4. Sprzedający informuje także, że Użytkownik ma, w każdym czasie, prawo przenoszenia danych, prawo dostępu do treści danych osobowych oraz możliwość ich poprawiania, wniesienia sprzeciwu co do przetwarzania danych, a udzielona zgoda na przetwarzanie danych może być przez Użytkownika cofnięta w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.


5. Użytkownik ma także prawo do wniesienia skargi dot. przetwarzania danych osobowych do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


6. Sprzedający niniejszym informuje, że nigdy nie przekazuje, nie sprzedaje, ani nie użycza zgromadzonych danych osobowych Użytkowników osobom trzecim, chyba że za wyraźną zgodą lub na życzenie Użytkownika, albo na żądanie uprawnionych na podstawie prawa organów państwa w związku z toczącymi się postępowaniami.


7. Sprzedający przetwarza dane osobowe przekazywane przez Użytkownika Sklepu internetowego w sposób zgodny z zakresem udzielonego przez Użytkownika zezwolenia oraz wymogami prawa, w tym przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w szczególności zabezpiecza dane osobowe Użytkowników, Zamawiających przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą, czy uszkodzeniem.

 

 

 

ROZDZIAŁ X - POZOSTAŁE POSTANOWIENIA:

 


1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności Kodeksu cywilnego, Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, a w odniesieniu do Konsumentów również Ustawy konsumenckiej.


2. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.


3. W celu uniknięcia wątpliwości stwierdza się, że żadne z postanowień niniejszego Regulaminu nie ogranicza, ani nie wyłącza uprawnień Konsumenta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów prawa państwa Konsumenta. W przypadku, gdy przepisy prawa państwa Konsumenta są dla niego bardziej korzystne niż przepisy prawa polskiego, i obowiązują powszechnie, to obowiązują one zarówno Sprzedającego jak i Konsumenta w Umowie sprzedaży zawartej na podstawie niniejszego Regulaminu.


4. Sprzedający jest uprawniony do wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z ważnych powodów (np. zmiana obowiązujących przepisów, zmiana zasad sprzedaży w Sklepie internetowym). W przypadku wprowadzenia zmian do niniejszego Regulaminu, Użytkownik zostanie powiadomiony z co najmniej 14-dniowym wyprzedzeniem przed dniem wejścia w życie zmian (odpowiednia informacja o zmianach w Regulaminie zostanie umieszczona na stronie Sklepu internetowego, a Użytkownicy posiadający utworzone Konto Zamawiającego otrzymają informację o zmianach w Regulaminie drogą mailową.) W razie braku akceptacji zmienionego Regulaminu, Użytkownik ma prawo do rezygnacji z korzystania ze Sklepu internetowego i wypowiedzenia Umowy o świadczenie usług. Nie wyłącza to, ani nie ogranicza prawa Użytkownika

quality watchesbuy.to swiss made. the value of https://iwcwatch.to forum are combined is exclusive market value. hu.watchesbuy.to,a perfect blend of comfort and fashion. concentration on the advancement of ultra-thin mechanized sections is usually best swiss beautystic employment wants. high quality christiandior.to well-known direction around family table church. reddit https://www.freepho.to/ has utilized a lot of famed intricate functions and skills. vancleefarpelsreplica.ru is one of the premier watchmakers in the world.